MESYUARAT PEMURNIAN LAPORAN TAHUNAN MINERAL JMG 2022

MESYUARAT PEMURNIAN LAPORAN TAHUNAN MINERAL JMG 2022

Cawangan Ekonomi Mineral (CEM) sedang mengadakan Mesyuarat Pemurnian Laporan Tahunan Mineral JMG 2022 yang bermula pada 16 Oktober sehingga 1 November 2023. Tujuan mesyuarat pemurnian ini adalah untuk membuat verifikasi, menyemak dan meneliti data-data mineral negeri supaya relevan dan boleh digunapakai dalam pembangunan industri mineral negara. Pemurnian ini melibatkan 5 laporan tahunan mineral bagi tahun rujukan 2022 iaitu Malaysian Mineral Yearbook (MYB), Malaysian Mining Industries (MMI), Directory of Industrial Mineral Production (IMP), Directory of Mineral-based Industries (MBI) dan Malaysian Mineral Trade Statistics (MINTRADE).

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my